عکس هایی از طبیعت اورازان

عکاس وبلاگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرنجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی امامزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امامزاده

 

پایین محله

 سد طالقان

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میدان جلال ال احمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی جاده ی اورازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میان محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چال چشمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناظر اورازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید